Slide2 (1).jpg

FFOTOGRAFFIAETH / PHOTOGRAPHY

Slide3.jpg

CELF/ ART

Blwyddyn 12
UNED 1: Ymholiad Creadigol Personol. (100% Gwaith Cwrs)
Rydym yn dechrau’r flwyddyn gyda chwrs sylfaen; adeiladu ar sgiliau a feistrolwyd mewn arlunio, peintio, printio, tecstiliau, celf ddigidol, ffotograffiaeth a chyfryngau cymysg. Mae ein rhaglen ddysgu yn y tymor cyntaf yn darparu cyfle i fyfyrwyr ddatblygu dull mwy soffistigedig yn dechnegol ac yn gysyniadol i’w gwaith celf. Mae gwybodaeth a hyder cynyddol yn y pwnc yn rhoi pŵer i’n myfyrwyr greu gweithiau celf amrywiol, unigryw a chlyfar o fewn thema ddewisol eu hunain fel rhan o bortffolio eu gwaith cwrs.

Blwyddyn 13
Rydym yn cydweithio gydag ein myfyrwyr Blwyddyn 13 ar sail un wrth un, yn cefnogi eu datblygiad technegol a chysyniadol yn y pwnc a fydd yn helpu gwella eu thema ddewisol.
UNED 2: Bydd Blwyddyn 13 yn creu portffolio gwaith cwrs ar eu thema ddewisol, yn ogystal â thraethawd byr yn egluro eu dull a’u datblygiad o’r testun.
UNED 3: Mae ein myfyrwyr yn cael y papur arholiad yn nhymor y gwanwyn ym Mlwyddyn 13; lle maent yn dewis cwestiwn i greu portffolio o’i hamgylch a chynhyrchu darn terfynol yn ystod arholiad pymtheg awr.

​Year 12
UNIT 1: Personal Creative Enquiry. (100% Coursework)
We begin the year with a foundation course; building upon skills mastered in drawing, painting, printmaking, textiles, digital art, photography and mixed media. Our learning programme in the first term provides an opportunity for students to develop a more sophisticated approach technically and conceptually to their artwork. Increased knowledge and confidence in the subject empower our students to create diverse, unique and intelligent artworks in their own chosen theme as part of their coursework portfolio.

Year 13
We work with our Year 13 student on a one-to-one basis, supporting their technical and conceptual development in the subject which will help to enhance their chosen theme.
UNIT 2: Year 13 will assemble a coursework portfolio through their own chosen theme, accompanied by a short essay explaining their approach and development of the topic.
UNIT 3: Our students are given the exam paper in the spring term of Year 13; where they select a question to build a portfolio around and produce a final piece during a fifteen-hour exam.